X

قطعات نسوز شکل دار

امکان تولید قطعات پیشرفته نسوز (آلومینایی و شاموتی)  به روش های ریختن و یا پرس، در ابعاد و اشکال مختلف، متناسب با شرایط کاری مورد نیاز مشتریان وجود دارد